Παραδοσιακά στο VP Law ασχολούμαστε και με υποθέσεις αστικού δικαίου και ειδικότερα υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, διαζύγια, διατροφές και περιουσιακές διαφορές συζύγων αλλά και προσβολή διαθηκών και άσκηση κληρονομικών δικαιωμάτων με μεγάλο όγκο τέτοιων υποθέσεων με εφαρμογή διεθνούς δικαίου και δικαιοδοσίας λόγω στοιχείων αλλοδαπότητας είτε στα πρόσωπα είτε στον τόπο διαμονής τους. Επίσης αναλαμβάνουμε υποθέσεις διεκδίκησης αποζημιώσεων και προστασίας της προσωπικότητας με μεγάλο ποσοστό επιτυχιών.

  • Διαζύγια

  • Διατροφές

  • Κληρονομικές Διαφορές

  • Σύνταξη Διαθήκης

  • Αλλοδαπός Σύζυγος

  • Αλλοδαπά τέκνα

  • Αποζημίωση

  • Ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη

  • Αυτοκινητικά ατυχήματα

  • Ασφαλίσεις