Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 679/2016 ΕΕ, εφαρμόζεται από τις 25 Μαϊου 2018 σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη δημιουργία μίας πανευρωπαϊκής ασπίδας για την ορθή και ασφαλή προστασία της ιδιωτικότητας. Η παράβαση των διατάξεων του GDPR προβλέπει για τους παραβάτες την επιβολή βαρύτατων προστίμων.Στο σύνολό τους οι ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις,καθώς και όλοι οι φορείς και οι οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται και επεξεργάζονται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εντός της ζώνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται σε υποχρεωτική συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Η εναρμόνιση των επιχειρήσεων μικρών ή μεγάλων , τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, απαιτεί τη συνεργασία με άτομα εξειδικευμένα και έμπειρα στην προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στη VPLaw διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και την απαιτούμενη γνώση , καθώς οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, μαζί με πιστοποιημένους Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO) αναλαμβάνουν την συμμόρφωση της επιχείρησής σας με τον Κανονισμό, ενώ συνεχίζουν να σας καθοδηγούν συμβουλευτικά με την παροχή των κατάλληλων νομικών υπηρεσιών.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών του παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

· Υπηρεσίες Νομικής εκτίμησης του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος των επιχειρήσεων σε σχέση με το Κανονισμό και πιο συγκεκριμένα με την καταγραφή του συνόλου των επιχειρηματικών διαδικασιών που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, την ανεύρεση και αξιολόγηση των ελλείψεων σε σχέση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

· Εναρμόνιση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τη λήψη οργανωτικών και τεχνικών μέτρων.

· Άρτια και άριστη Εκπαίδευση των στελεχών εκάστης επιχείρησης επί του νομικού πλαισίου για τα προσωπικά δεδομένα.

· Σύνταξη όλων των απαιτούμενων εγγράφων καθώς και των συμβατικών όρων προς εναρμόνιση με τον   Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

· Δημιουργία Αρχείου Διαδικασιών Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων .

· Κατάλληλη και εξειδικευμένη υποστήριξη για τον έλεγχο της συμμόρφωσης στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού.

· Υπηρεσίες «Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων» (DPO). Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας παρέχουν στις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις υπηρεσίες DPO, με την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης.

· Παροχή νομικών συμβουλών, για αποφυγή πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που θεωρούνται επικίνδυνες σε σχέση με την προστασία των δεδομένων .

· Παρακολούθηση της προσήκουσας εναρμόνισης της κάθε επιχείρησης με τον εφαρμοστέο Κανονισμό και κάθε άλλη σχετική διάταξη με την προστασία προσωπικών δεδομένων.