Η ομάδα Ενέργειας του γραφείου μας χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ενεργειακής νομοθεσίας, τόσο σε διοικητικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο. Βασικό μας αντικείμενο αποτελεί η αδειοδότηση ενεργειακών έργων, η ανάπτυξη και η χρηματοδότηση, καθώς και η χονδρική και λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, το δικηγορικό μας γραφείο χειρίζεται, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία απόκτησης άδειας παραγωγής ενέργειας.

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά τη σύνταξη συμβάσεων κατασκευής και χρηματοδότησης ενός ενεργειακού έργου.

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά τις μεταβιβάσεις έργων, εξαγορές και μετασχηματισμούς ενεργειακών έργων.

  • Δικαστική διεκδίκηση για λογαριασμό των παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ κάθε είδους απαίτησης από τους αρμόδιους φορείς.

  • Εκπροσώπηση ενώπιον θεσμικών αρχών και οργάνων όπως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και ενώπιον εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

  • Ζητήματα ανταγωνισμού στην αγορά της ενέργειας.

  • Συγχωνεύσεις και εξαγορές.

  • Συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.